ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Моля, запознайте се с политиката ни за поверителност по отношение на престоя ви в нашия онлайн магазин и ползването на услугите и съдържанието предлагани в него.

Настоящата информация относно защитата на данни се прилага изключително за интернет сайта  https://veselinkoychev.com

Ние обработваме и използваме данните, събрани или предоставени от посетителите на нашия интернет сайт съгласно действащите нормативни разпоредби относно поверителността на личните данни. Нашият интернет сайт може да включва връзки към други интернет сайтове, които обаче не попадат в обхвата на настоящата декларация за поверителност.

СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Когато посещавате нашия интернет сайт, сървърите ни автоматично записват и анализират техническите данни за вашия достъп, като например вашият IP адрес, предоставен от вашия интернет доставчик, информация за интернет браузъра, който използвате, интернет сайта, от който ни посещавате, включително датата и часа на всяко посещение. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Ние използваме тези данни за да анализираме кои секции от сайта ни представляват най-голям интерес за вас с цел да подобрим съдържанието и да направим нашия интернет сайт по-добър и по-удобен за ползване от потребителя, както и да установим всякакви технически проблеми във възможно най-кратък срок.

Можете да използвате повечето от нашите уеб-страници без да ни предоставяте лични данни, различни от горепосочените. Едновременно с това ние ви предоставяме и възможността да се регистрирате в нашия сайт, което ще ви улесни в използването на сайта. Лични данни за вас ще бъдат събрани ако доброволно и преднамерено изберете да се регистрирате в нашия сайт, да ни изпратите коментар или запитване, да се абонирате за RSS по имейл или да направите поръчка за закупуване на стока от нашия сайт.

НЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ПРЕНОС НА ДАННИ ДО ТРЕТИ ЛИЦА

Ние използваме предоставените от вас лични данни ако това е абсолютно необходимо и единствено ако същите се предоставят от вас доброволно и преднамерено, например за обработка на вашите поръчки, за отговор на вашите запитвания, за да ви бъде предоставен достъп до специална информация и оферти или за извършване на специални услуги (например изпращане на брошури по електронна поща). Ние можем да събираме, обработваме и използваме лични данни обаче и в случаите, когато това е необходимо за защитата на обществени интереси и сме били надлежно призовани от съответните органи да предоставим тези данни. в случай, че направите поръчка за закупуване на стоки през нашия сайт, ние предаваме вашите лични данни на търговски партньори и куриери участващи в обработката на вашата поръчка, единствено до изискваната степен. Във всички останали случаи, ние не предоставяме вашите лични данни на трети лица без изричното ви съгласие и преди всичко ние не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение под каквато и да било форма.

АВЕ-КОЙЧЕВ ООД няма да събира лична информация за Вас чрез този сайт, освен ако Вие не я предоставите доброволно на дружеството чрез попълване на електронни формуляри, изпращане на електронна поща или по друг начин.

АВЕ-КОЙЧЕВ ООД е вписано в Регистъра на администраторите на лични данни на Комисията за защита на личните данни. Вашите лични данни ще бъдат използвани от АВЕ-КОЙЧЕВ ООД за целта, за която са му предоставени, и няма бъдат разкривани на трети лица или обработвани допълнително по начин, несъвместим с тази цел, освен в предвидените в нормативен акт случаи.

Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, обработвани от АВЕ-КОЙЧЕВ ООД, както и да иска коригиране на тези данни. Тези права могат да бъдат упражнени от Вас по установения от Закона за защита на личните данни ред, посредством изпращане на писмено заявление със съответното искане до АВЕ-КОЙЧЕВ ООД на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. Опълченска 24.

COOKIES

В някои секции на нашия интернет сайт използваме COOKIES, за да наблюдаваме предпочитанията на нашите посетители, за да улесним престоя ви в нашия сайт и за да можем да внасяме съответните корекции и подобрения. COOKIES не са вируси и следователно не представляват каквато и да било заплаха за вашия компютър. COOKIES представляват алфанумерични идентификатори, които ние прехвърляме на твърдия диск на вашия компютър, което помага на нашите сървъри да разпознаят вашия компютър, когато ни посетите отново, за да ви бъде по-лесно да навигирате из нашия интернет сайт и да можете да оползотворите максимално посещението си. В менюто помощ на лентата с инструменти на повечето браузъри е посочен начинът, по който вашият браузър приема или отхвърля нови COOKIES или начинът, по който вашият браузър ви съобщава кога получавате нова COOKIE, без значение кое счетете за по-удачно. Консултирайте се с документацията на вашия браузър и с уикипедия тук за повече информация.

ИНФОРМАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Вие можете по всяко време да направите запитване в писмена форма относно това кои от вашите лични данни съхраняваме. В отговор на такова запитване ние ще ви изпратим необходимата информация. Вие можете да се свържете с нас за да изтрием или корегираме вашите лични данни.

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Ние използваме съответните технически и организационни средства, за да защитим вашите данни от злоупотреба, загуба, повреждане или неразрешен достъп, промяна или изтриване. Мерките ни за сигурност се изпитват и подобряват непрекъснато съгласно техническия прогрес и организационните възможности.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НОВО

Със съгласиеото си за обработка на лични данни клиента се информира и за следното:

-          информиран/а съм, че имам право:

(а) на достъп до личните ми данни, съхранявани както от администратора, така и от трети страни - администратори на лични данни;

(б) да поискам коригиране, промяна и актуализиране на тези данни;

(в) да поискам ограничаване на обработването им,

(г) да поискам от администратора да заличи (изтрие) личните ми данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ззлд.

(д) да възразя срещу обработването на личните ми данни (единствено в определените от законодателството случаи).

-          Информиран/а съм, че имам право на преносимост, което ми позволява да получа личните данни, които ме засягат и които съм предоставил на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имам правото да прехвърля тези данни на друг администратор, без възпрепятстване от страна на администратора, включително имам право да поискам от администратора да извърши пряко прехвърляне на данните, свързани с мен, на другия посочен от мен администратор, ако това е технически възможно. Адресът за получаване на достъп до личните ми данни е: гр. Пловдив, ул „Опълченска“ 24.

-          Информиран/а съм, че на същия адрес мога да получа информация и за администраторите на лични данни, на които са разкрити свързани с мен лични данни.

-          Информиран/а съм, че правата по тази точка мога да упражня чрез подаване на писмено заявление на посочения адрес , както и по електронна поща, при положение, че писмото ми е подписано с електронен подпис в съответствие със закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

-          Информиран/а съм, че за реализиране на изброените по-горе права имам правото на жалба до комисията за защита на личните данни (кзлд), в случаите на възникване на спор между мен и администратора относно законосъобразността на обработването на данните ми.